ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา


Cinque Terre
กรอกแบบฟอร์คำร้อง
 • คลิ๊กที่เมนู "ยื่นคำร้อง"
 • และกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ตามความต้องการ และตามสถานภาพนิสิต
 • ชำระเงิน QR code อัพโหลดใบแจ้งชำระเงิน
Cinque Terre
ตรวจสอบสถานะคำร้อง
 • คลิ๊กที่เมนู "ยื่นคำร้อง->>ค้นหาคำร้อง"
 • ป้อนรหัสนิสิตแล้วค้นหาเอกสาร
 • กรณีเอกสารดำเนินการแล้ว ให้นิสิตตรวจสอบ
 • E-Mail ที่ได้แจ้งไว้ในคำร้อง
Cinque Terre
ตรวจสอบเอกสาร
 • คลิ๊กที่เมนู "ตรวจสอบเอกสาร"
 • ป้อนเลขที่เอกสาร
 • ป้อนรหัสผ่านซึ่งส่งเข้า E-Mail นิสิต
 • ตรวจสอบเอกสาร วันพิมพ์ วันหมดอายุ

การขออนุญาตใช้เอกสารทางการศึกษา


Cinque Terre
ขอใช้ระบบขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์
Cinque Terre
ยกเลิกติดภาพถ่ายในใบรับรองสถานภาพนิสิต และใบรับรองผลการศึกษา
Cinque Terre
ยกเลิกติดรูปถ่ายในใบรายงานผลการศึกษาที่ไม่สามารถออกในรูปแบบดิจิทัลได้